Wetsvoorstellen Witteveen 2015

De Eerste Kamer heeft onlangs ingestemd met de wetsvoorstellen ‘Witteveen 2015’. Deze wetsvoorstellen beperken de pensioenopbouw verder vanaf januari 2015. Dit zijn de hoofdlijnen van het wetsvoorstel:

Het pensioen ambitieniveau wordt verlaagd. In 40 jaar dient er een pensioen opgebouwd te worden van 75% van het gemiddelde inkomen.

Voor iedereen met een middelloonregeling wordt het maximum opbouwpercentage per dienstjaar 1,875% (nu 2,15%). Voor iedereen met een eindloonregeling wordt dit 1,657% (nu 1,90%). De maximumopbouw voor het partner- en het wezenpensioen wordt eveneens verlaagd.

Er komt een maximaal inkomen voor pensioenopbouw. Inkomens hoger dan € 100.000 kunnen niet meer met de omkeerregel pensioen opbouwen. Dit betekent dat pensioenopbouw boven deze grens direct wordt belast als loon.

De aftopping op € 100.000 geldt ook voor het nabestaanden- en het wezen pensioen. Dit kan dus veel impact hebben voor uw nabestaanden, apart bijverzekeren is mogelijk noodzakelijk.

Deze aftoppingsgrens wordt eveneens doorgevoerd in het lijfrenteregime (derde pijler).

Pensioen voor arbeidsongeschiktheid wordt niet afgetopt op deze inkomensgrens van € 100.000.

Er komt een vrijwillige bijspaarmogelijkheid voor inkomens hoger dan € 100.000: de netto lijfrente. De premie of inleg wordt betaald uit het netto-inkomen. De waarde van een aanspraak op een netto lijfrente vormt vrijgesteld vermogen in box 3. De uitkeringen worden niet belast in box 1.

Zowel banken, verzekeraars als pensioenuitvoerders mogen de netto lijfrente gaan aanbieden.

De berekening om de inleg voor de netto lijfrente te bepalen, zal op een later moment bekend worden gemaakt via een Algemene Maatregel van Bestuur. Er zal worden aangesloten bij de leeftijdsafhankelijke premiestaffels voor pensioenregelingen. Hoe ouder men dus is, hoe hoger de inleg mag zijn.

Het is op dit moment voor veel werkgevers nog niet duidelijk op welke wijze hiermee zal worden omgegaan in de arbeidsvoorwaarden. Mogelijk zal voor personen met een inkomen hoger dan € 100.000 het netto inkomen vanaf 2015 toenemen. De netto lijfrente kan dan aantrekkelijk zijn, of een andere meer flexibele wijze van vermogensopbouw. Het hebben van een helder inzicht in de financiële positie is in ieder geval nog belangrijker geworden.