Coulancetermijn bij uitfasering pensioen in eigen beheer

Algemeen

Op 7 maart 2017 is het wetsvoorstel Uitfasering pensioen in eigen beheer aangenomen door de Eerste Kamer. 
Door deze wet is het vanaf 1 april 2017 voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) niet langer mogelijk om een fiscaal gunstig pensioen in eigen beheer op te bouwen. De wet biedt de mogelijkheid aan DGA’s om het opgebouwde pensioen af te stempelen en de aanspraak daarna af te kopen tegen fiscaal gunstige voorwaarden, ofwel om te zetten in een oudedagsvoorziening.

 De staatssecretaris van Financiën heeft een coulancetermijn in het leven geroepen waarbinnen DGA’s en het pensioenlichaam de tijd krijgen om voor 1 juli 2017 een aantal handelingen te verrichten om aan de wet te voldoen.

DGA moet in actie komen voor 1 juli 2017!

  1. Het in eigen beheer opgebouwde pensioen moet worden stopgezet en premievrij worden gemaakt.
  2. Het elders verzekerde deel van het opgebouwde pensioen desgewenst terughalen naar het eigenbeheerlichaam.
  3. De BV die de pensioentoezegging heeft gedaan, moet een vergadering van aandeelhouders houden waarin wordt besloten de pensioenopbouw in eigen beheer uiterlijk op 30 juni 2017 stop te zetten en waarin voorts wordt besloten tot aanpassing van de pensioenbrief waarin de pensioenaanspraken van de DGA zijn opgenomen. 
  4. De pensioenbrief aanpassen.

 Indien men deze handelingen niet uiterlijk op 30 juni 2017 heeft verricht zal dit alsnog leiden tot toepassing van artikel 19b van de wet Loonbelasting.

 Bij afkoop betekent dat een volledige belastbaarheid van de commerciële waarde van de tot dusver opgebouwde pensioenaanspraken (max. 52% inkomstenbelasting plus 20% revisierente).

 Als de DGA besluit tot afstempeling en afkoop of omzetting in 2017/2018/2019:
wat moet worden geregeld?

Afwaarderen van aanspraak
Om recht te hebben op de hoge korting van 34,5% op het te belasten bedrag in geval van afstempeling gevolgd door afkoop, moet uiterlijk op 31 december 2017 de afstempeling en afkoop hebben plaatsgevonden en voor 31 januari 2018 de vereiste informatie digitaal aan de Belastingdienst zijn verstrekt met toestemming van de (gewezen) partner(s).

 Voor het recht op de korting van 25% dient dit te zijn geëffectueerd op 31 december 2018 en voor het recht op de korting van 19,5% op 31 december 2019.

Afspraken maken met gewezen partner
De (gewezen) partner(s) en de (gewezen) DGA moeten afspraken maken over de financiële gevolgen van en de compensatie voor de afstempeling en afkoop dan wel omzetting welke afspraken ook gelden indien nadien de partners van elkaar willen scheiden. Dit is de verantwoordelijkheid van de betrokken partijen en hun adviseurs.

 Aanleveren van informatie aan Belastingdienst
Uiterlijk binnen een maand na de datum van afstempeling en afkoop of omzetting van de afgestempelde pensioenaanspraken moet de in het art. 12c Uitvoeringsbesluit LB gevraagde informatie aan de Belastingdienst zijn verstrekt. Deze informatie mag alleen worden verstrekt door het invullen van een op de website van de Belastingdienst beschikbaar gesteld formulier. Dit formulier moet ook door elke (gewezen) partner van de (gewezen) DGA worden ondertekend. Tevens moet in het formulier worden aangegeven of er voor het geval van echtscheiding een afspraak is gemaakt met de (gewezen) partner over de verdeling van de aanspraken op de oudedagsverplichting indien de pensioenaanspraken na afstempeling daarin zijn omgezet.